Produkter

FIBERBETONG 25KG

Art.nr 007680902 Lev.art.nr 5511415
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Fiberförstärkt, vattentät och frostbeständig betong. Fibrerna minskar risken för krympsprickor under härdningsförloppet. För gjutning med krav på hög beständighet i skikt 40–140 mm. Snabb hållfasthetstillväxt. Fiberförstärkt, vattentät och frostbeständig. Bearbetningsbar: ca 30 min. Åtgång: 20 kg/10 mm/m2. Vattenåtgång: 3,5 l per 25 kg. Skikttjocklek: 40–140 mm.
Bearbetningsbar minuter Ca 30 minuter
Fiberförstärkt Ja
Materialåtgång 20 kg/10 mm/m2
Rek. skikttjocklek (mm) 40-140
Typ Fiberbetong
Vattenåtgång Ca 3,50 liter per 25 kg
Vikt (kg) 25
EAN 7331933722473
Dokument

Byggvarudeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarlig ögonskada
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare