Produkter

BETONG GJUTA ENKELT 25KG
Art.nr 004001757 Lev.art.nr 5511805

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Snabbhärdande, blandningsfri betong som hälls direkt i blandningsvattnet. Produkten används till enklare fastgjutningar av t.ex. torkvindor, brevlådor, papperskorgar och staketstolpar. Gjuta Enkelt är inte en konstruktionsbetong.
Användningsområde Utomhus
Användningstid (h) Omedelbart
Bearbetningsbar minuter Direkt
Bruksbindemedel Blandcement
Börjar härda 1 min
Fraktion (mm) 0-6
Frostbeständig Ja
Lagringstid 12 månader
Materialåtgång 20 kg/10 mm/m2
Rek. skikttjocklek (mm) >50
Tryckhållfasthet >20 MPa
Typ Betong
Vikt (kg) 25
Dokument

Byggvarudeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarlig ögonskada

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare