Produkter

KORROHÄFT BEMIX 5 KG
Art.nr 005454554 Lev.art.nr 52350

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Cementbaserad slamma för ökad vidhäftning mot betong och stål. Som ytskikt är produkten lämplig på betong- och stålytor som inte utsätts för mekaniskt slitage.
Användningsområde Inomhus och utomhus
Appliceringstemperatur (°C) +5 till +25
Bearbetningsbar minuter Ca 120
Blandningsförhållande 9-11 liter vatten per 5 kg
Förpackning Småsäck
Lagringstid 12 månader
Rek. skikttjocklek (mm) 3
Typ Cementbaserad slamma
Vattenåtgång 9-11 liter per 5 kg
Vikt (kg) 5
Dokument

Byggvarudeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej.
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.