Produkter

MAPEFER 1K 5KG

Art.nr 99000079 Lev.art.nr 276605
hlbr_vl Basta BVBAccepteras
Mapei
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Mapefer 1K är ett enkomponents bruk som tillverkas enligt ett recept som utvecklats på MAPEIs forskningsoch utvecklingslaboratorier. Produkten baseras på polymerer i pulverform, cementhaltiga bindemedel samt korrosionshämmande medel och appliceras på armeringsjärn för att förhindra rostbildning. Lådor med 4x5 kg alu-pack.
Användningsområde Cementbruk för skydd av armeringsjärn
Bearbetningsbar minuter 60
Blandningsförhållande 100 delar MAPEFER 1K med 20 - 22 delar vatten (1,0-1,1 l vatten per 5 kg alu-pack).
Lagringstid 12 månader
Typ Torrbruk
Vikt (kg) 5
Åtgång 100 g/m 8 mm armeringsjärn (Ø8) och 200 g/m 16 mm armeringsjärn (Ø16) vid 2 mm tjocklek
EAN 8022452094316
Dokument

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna

Skyddsangivelser

P261 Undvik att andas in damm.
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.