Produkter

MAPECOAT I 62W A 2,5 KG

Art.nr 99012004 Lev.art.nr 6NA999911
hlbr_vl BVBUndviks SundahusCminus
Mapei
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Tvåkomponents, vattenspädbar epoxyfärg med hög glans för golv, väggar, tak mm.
Vikt (kg) 2,5
EAN 8022452080203
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Skadlig
  • Miljöfarlig

Signalord

Varning

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas dimma/ångor/sprej.
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.
P273 Undvik utsläpp till miljön
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder och skydda ögon/ansikte.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P391 Samla upp spill.