Produkter

FÄRGBORTTAGNING BIOK SPC202 1L
Art.nr 004267305 Lev.art.nr 900412

Biokleen
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Färgbort SPC202 BIOkleen. Högeffektiv färgborttagning som lyfter bort gammal färg på stål, aluminium, trä, skivmaterial, puts betong, glasfiber plast m.m.
Beteckning 42736
Innehåll (l) 1
Typ Färgbottagningsmedel
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Skadlig

Faroangivelser

H302 Skadligt vid förtäring.
H332 Skadligt vid inandning.

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas ångor/dimma.
P280 Använd skyddskläder/skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd.
Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.
VID HUDKONTAKT Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten.
Vid exponering eller obehag: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.