Produkter

ANKARMASSA OPTION 1 ONE 300ML

Art.nr 007016764 Lev.art.nr 302334
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
ESSVE Ankarmassa ONE är en högpresterande 2-komponentsmassa bestående av vinylesterharts, härdare och kvartssand. Den blandade produkten har mycket liten odör och är därför även lämplig att användas inomhus. Ankarmassa ONE är helt fri från styren vilket gör användandet säkrare. Ankarmassa ONE klarar installationstemperaturer mellan -10°C och +40°C. Tom förpackning sopsorteras som plast. Totalt finns följande godkännanden och testrapporter: ETA för montage i sprucken och osprucken betong (Option 1). ETA för eftermonterade armeringsjärn Ø8- Ø 32mm för tillbyggnader. ETA för murverk och lättbetong (M8-M16). Montage med gängstänger/pinnbultar M8-M30. Montage med armeringsjärn Ø8-Ø32 mm. Montage i vattenfyllda hål (M8-M16 samt Ø8-Ø16 mm). Seismisk bärförmåga för kategori C1. Certifierad för kontakt med dricksvatten (NSF/ANSI standard 61). Testrapport av brandmotstånd R120. Testrapport av massans termiska, mekaniska samt elektriska egenskaper. ESSVE Ankarmassa ONE uppfyller CE kravet genom ETA-18/0617 samt ETA-18/0642. ESSVE Ankarmassa ONE är en kemisk infästning avsedd för kvalificerade applikationer. Ankarmassa ONE är godkänd för montage av gängstänger, pinnbultar och armeringsjärn i både sprucken och osprucken betong. Andra lämpliga montage är allmän montering i aggressiva miljöer, kajer och hamnar, samt övriga applikationer där höga krav ställs på infästningens säkerhet. Blandningen av massa och härdare sker i det speciellt utformade blandarmunstycket. Korrekt blandad skall ankarmassan ha en ljusgrå färg. Använd ESSVE Tack Gun fogspruta, eller annan standard 300 ml patronspruta. Borrhålet måste alltid borstas ur och renblåsas innan applicering av ankarmassa. Ankarmassans funktion bygger på vidhäftning mot det omgivande materialet, det är därför mycket viktigt att alltid följa montageanvisningen som återfinns i ETA-godkännandet. Allt löst betongdamm och borrkax måste noggrant borstas och blåsas bort, annars riskerar man att försämra infästningens bärförmåga och säkerhet. Vid montage i sprucken betong skall specialinstallationsrutin användas som återfinns i ETA-godkännandet. Vid montering i hålstensmaterial skall ESSVE perfohylsa användas. Perfohylsan finns i tre storlekar, passande för M8-M16 gängstång/pinnbult, se vidare Tillbehör Kemankarmassor. Vid användning av perfohylsa ska hela hylsan fyllas med massa.
Godkännande ETA
Material att fästa i Betong, Håldäckselement, Hålsten, Lättbetong, Lättklinker, Natursten, Håltegel
Miljökodning Utomhus
Typ Ankarmassa
Volym 300 ml
EAN 7317761878339
Miljö

Farosymboler

  • Skadlig

Signalord

Varning

Faroangivelser

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P363 Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
P405 Förvaras inlåst.
P501 Innehållet / behållaren lämnas till avfallscentral