Produkter

MÄRKPENNA ARTLINE 90-RÖD

Art.nr 003829884 Lev.art.nr 934815
Artline
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Pennhylsa av slagtålig aluminium och tätslutande plasthuv. För permanent märkning på glas, porslin, sten, metall, plast, kartong osv. Snabbtorkande, vattenfast och färgbeständig - bleks ej.
Beteckning ART009010
Färg Röd
Modell 90 - Medium
Nyans Röd
Spets 2-5 mm snedskuren fiberspets
Typ Märkpenna
EAN 4974052802324
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Gas under tryck
  • Frätande

Faroangivelser

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga
H318 Orsakar allvarliga ögonskador

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden
P280 Använd ögonskydd
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare
P403 + P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning