Produkter

BRYTFÄRG GULDOCKER 94 1L
Art.nr 99007460 Lev.art.nr 291913

Nitor
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Blandbar med olja, vatten, kalk och cement. 55 g/100 ml.
Volym (l) 1
Information saknas
Miljö

Farosymboler

  • Miljöfarlig

Signalord

Varning

Faroangivelser

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P273 Undvik utsläpp till miljön
P391 Samla upp spill
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning