Produkter

SPRITPUTS KC NATUR 25 KG PUMPBART 0-6MM
Art.nr 002805627 Lev.art.nr 5660305

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Spritputs KC Natur används vid ytbehandling av ny puts samt vid renovering av äldre fasader. Används på puts med kvalitetsklass CS lll (B) eller CS ll (C). Kalk och cement, natursingel 0–8 mm. Åtgång: 15 kg/m². Vattenåtgång: 4,5–5,5 l per 25 kg.
Användningstid Ca 2 timmar vid 20 °C
Bruksbindemedel Kalk och cement
Fraktion (mm) 0-6
Frostbeständig God
Förvaring Fuktskyddat
Kulör Naturell grå
Lagringstid 12 månader
Materialåtgång Ca 15 kg per m²
Typ Spritputs
Vattenåtgång 4,5-5,5 liter per säck
Vikt (kg) 26
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarlig ögonskada

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare