Produkter

TUNNFOG & PUTSBRUK A 25 KG 0-0,7 MM
Art.nr 003413852 Lev.art.nr 5530215

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Tunnfogsmurning av lättbetongblock och andra murblock med god måttnoggrannhet. Murbruket påförs med tunnfogsskopa eller annat tandat verktyg. Även för tunnputsning inomhus av främst lättbetongväggar.
Användningsområde Utomhus, ovan mark
Användningstid (h) 2 vid +20˚C
Bearbetningsbar minuter Ca 120
Blandningsförhållande 6 liter vatten per 25 kg
Bruksbindemedel Cement
Börjar härda Ca 4h
Fraktion (mm) Natursand 0-0,7
Frostbeständig God
Förpackning Småsäck
Förvaring Torr förvaring i obruten förpackning
Lagringstid 12 månader
Materialåtgång Murning se åtgångstabell, putsning ca 9 kg/m² vid 5 mm putsskikt
Murteknik Tunnfog
Rek. skikttjocklek (mm) 2-5
Typ Tunnfog & Tunnputsbruk
Vattenåtgång 6 liter per 25 kg
Vikt (kg) 25
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarlig ögonskada

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare