Produkter

KERAQUICK VIT 23KG

Art.nr 99000793 Lev.art.nr 012523
hlbr_vl Basta
Mapei
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Cementbaserad, snabbhärdande och glidkompenserad fästmassa för keramiska plattor och natursten (fixbädd upp till 10 mm).
Färg Vit
Nyans Vit
Vikt (kg) 23
EAN 8022452002977
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Skadlig

Signalord

Varning

Faroangivelser

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej
P264 Tvätta ... grundligt efter användning
P272 Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/...
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P321 Särskild behandling (se ... på etiketten).
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till...