Produkter

HANDSPACKEL 420 DR 15 KG
Art.nr 005431822 Lev.art.nr 534207

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Dammreducerad spackelmassa för underlag av betong, lättbetong, sten och keramik, trä och golvgipsskivor. För finspackling och fallbyggnad. Lämplig som underlag för limmade mattor, klinker och flytande trägolv. Tål tillskjutande fukt. För inomhusbruk.
Användningsområde För inomhusbruk samt mindre utjämningar utomhus (ej salt miljö)
Bearbetningsbar minuter 10-20
Beläggningsbar 1-3 h
Blandningsförhållande 3,2-3,5 liter vatten/25 kg
Böjdraghållfasthet >7 MPa
Dammreducerad Ja
Frostbeständig Nej
Gångbar 0,5-1 timme
Lagringstid 12 månader
Materialåtgång 1,5 kg per m2 och mm
Mattläggningsbar (dygn) 0,13
Rek. skikttjocklek (mm) 0-30 betong - och stenunderlag
Tryckhållfasthet >30 MPa
Typ Handspackel
Utförande Fin
Vattenåtgång 3,2-3,5 liter per säck
Vikt (kg) 15
Miljö

Farosymboler

  • Skadlig

Signalord

Varning

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare