Produkter

HANDSPACKEL GROV 15 KG
Art.nr 005431823 Lev.art.nr 534507

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Dammreducerad spackelmassa för underlag av betong, lättbetong, sten och keramik, trä och golvgipsskivor. För uppfyllnad och fallbyggnad. Tål tillskjutande fukt. För inomhusbruk samt mindre utjämningar utomhus (ej salt miljö).
Användningsområde För inomhusbruk samt mindre utjämningar utomhus (ej salt miljö)
Bearbetningsbar minuter 10-20
Blandningsförhållande 2,7-3,0 liter vatten per 15 kg
Dammreducerad Ja
Frostbeständig Nej
Gångbar 0,5-1 timme
Lagringstid 12 månader
Materialåtgång 1,6 kg per m² och mm
Mattläggningsbar (dygn) 1-3 h
Rek. skikttjocklek (mm) 2-50 betong - och stenunderlag
Tryckhållfasthet >30 MPa
Typ Handspackel
Utförande Grov
Vattenåtgång 2,7-3 liter per 15 kg
Vikt (kg) 15
Dokument
Miljö

Farosymboler

  • Skadlig

Signalord

Varning

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare