Produkter

AVJÄMNINGSMASSA CONPLAN ECO R CEMENTBASERAD 20KG
Art.nr 99013462 Lev.art.nr 0351720

Basta
Mapei
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Conplan ECO R är en cementbaserad spackelmassa med snabb hållfasthetstillväxt till avjämning av underlag av betong. Produkten levereras som torrbruk och är sammansatt av cement, sand upptill 0,5 mm, plasticerande och vidhäftningsförbättrande tillsatsmedel.

Massan är lämplig till att utjämna nivåskillnader på golv före läggning av linoleum, plattor, parkett mm.
Användningstid Ca 30 min
Beläggningsbar Efter 12 - 18 timmar med tät beläggning
Blandningsförhållande 3,8 - 4,0 ltr per säck á 20 kg
Förpackning 20 kg säck
Gångbar Efter 5 timmar
Kulör Grå
Lagringstid 6 mån. under torra förhållanden med jämn temperatur
Skikttjocklek (mm) 3 - 20
Tryckhållfasthet Efter 1 dygn: 18 - 20 N/mm2: efter 28 dygn: 32 - 40 N/mm2
Typ Avjämningsmassa
Utförande Med pump eller för hand
Vikt (kg) 20
Åtgång 1,7 kg/m2 per mm tjocklek.
Dokument

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P261 Undvik att andas in damm.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder och skydda ögon/ansikte.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P501 Kassera innehållet / behållaren i enlighet med gällande föreskrifter.