Produkter

UNIPLAN FR 25 KG
Art.nr 99001145 Lev.art.nr 0353225

Basta
Mapei
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Frostbeständig avjämningsmassa för utvändigt bruk i sikt om 5-10 mm. Beläggningsbar 5-7 dygn. Använd även Primer Eco.
Antal (st/pall) 48
Förpackning Småsäck
Vikt (kg) 25
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna

Skyddsangivelser

P261 Undvik att andas in damm.
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder och skydda ögon/ansikte.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.