Produkter

VR STØP 25KG

Art.nr 99000034 Lev.art.nr 1606125
hlbr_vl Basta
Mapei
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Snabbhärdande slipsats med kontrollerad krympningför pågjutning av våtrumsgolv o likn.

- Beläggningsbar: 5 tim (plattor) - 24 tim (tätbeläggning)
- Åtgång: 20 kg/m² per cm tjocklek
- Applicering: Komprimeras medhandverktyg
Vikt (kg) 25
EAN 7070211107754
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas dimma/ångor/sprej.
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder och skydda ögon/ansikte.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.