Produkter

LAGA VÄGG 15 KG
Art.nr 005431821 Lev.art.nr 533707

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Uppfyllnad och justering på underlag av betong, lättbetong, sten och keramik, puts av minst klass CS III samt gipsskivor. Används inomhus på väggar och innertak. Lämplig som underlag för klinker, tapeter och målning. Pumpbar och dammreducerad. Åtgång: ca 13 kg/m² vid 10 mm skikt. Vattenåtgång: 3,0–3,9 l per 15 kg. Skikttjocklek: 3–100 mm. Täta ytskikt: 1–3 timmar.
Användningsområde Inomhus
Blandningsförhållande 3,0–3,9 liter vatten per 15 kg
Lagringstid 12 månader
Materialåtgång 1,3 kg per m² och mm
Rek. skikttjocklek (mm) 3-100
Tryckhållfasthet >10 MPa
Typ Lagningsmassa
Vattenåtgång 3-3,9 liter per 15 kg
Vikt (kg) 15
Dokument

Byggvarudeklaration

Miljövarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Skadlig

Signalord

Varning

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare